Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου

Επιτροπής Εποπτείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 67/Α.Π.: 23624/14.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6 -8Ω0), όπως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα του δημοτικού συμβουλίου να συγκροτεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιον του θεμάτων της αρμοδιότητάς του, οι οποίες αποτελούνται από δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, υπαλλήλους της αρμόδιας κατά περίπτωση διεύθυνσης του δήμου, ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της εκάστοτε επιτροπής, καθώς και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων της περιοχής. Οι αποφάσεις συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών, θα πρέπει να μνημονεύουν, πέραν του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών τους, τις αρμοδιότητες τους καθώς και το έργο για το οποίο συγκροτούνται. Η διάρκεια θητείας των εν λόγω επιτροπών ακολουθεί τη διάρκεια θητείας της Δημοτικής Αρχής.

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf Ανασυγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας 203/2020 315 KB
Top